žmogelis

žmogelis
žmogẽlis sm. (2) I, NdŽ; M, žmogė̃lis (2) Dbč 1. ŠT128 žmogus (ppr. kalbant apie paprastą žmogų ar su tam tikru menkinamuoju atspalviu): Mažas o riebus žmogelis D.Pošk. Netoli gyveno prastas žmogẽlis, turėdamas tris sūnus Jrk43. Toks žmogelis negalintis, viena akia nemato Kp. Žiūriu, toj pusėj teip kukšt kukšt susilenkęs koksai žmogẽlis kuprotas Slk. Toks Agurkis buvo žmogẽlis, seniai nėra Vžn. Jis gi paprastas žmogẽlis, kas te su juo skaitysis Krs. Tėvas buvo pokietis žmogẽlis, o sūnus toks siaustas, kad nei rublio kišenėj nepalaiko Šmn. Antano, žmogẽlio, nebematom: nebepaeina, gryčio[je] lindžia Mžš. Traktoriai ir tai sudyla, o žmogelis tai ką gi Kp. Jei žmogẽliui gyvatė inkando, reikia jam duot daug gert Dgč. Sakau, pasiklydau, žmogẽliai, priimkit mane į nakvynę Bgt. Sako, ei, žmogẽli, ką tu čia veži? Kbr. Jy man pasakė: tu, žmogél’, tik gyvensi lig keturiosdešim penkių metų Č. Žmõgelia, be darbo visi pasleidžia Azr. Žmõgelia, aukselia, ko tu širsti, kas ką padarė? Rtn. | Pradėjo grįžti iš to karo tie žmogẽliai Vgr. 2. Dg, Pmp malon. vyras: Po mano žmogẽlio mirimo labai sunku buvo Slč. Buvo geras ma[no] žmogẽlis, labai iškada Grv. Kap gyvenau su žmogeliù, vyriškas darbas geriau tiko Stk. Eisiu pas žmogẽlio kapą Lnkv. 3. euf. žmogaus išmatos: Matyt, jis kur nors žmogẽlį išmynė Jnš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • žmogelis — žmogẽlis dkt. Ji̇̀s pàprastas žmogẽlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apšepti — apšèpti intr. NdŽ, KŽ 1. Š, DŽ negražiai apaugti, apželti plaukais, barzda: Teip apšẽpo, kad net baisu pažiūrėt Ps. Ans bjauriai apšẽpęs su tais plaukais Varn. Visas apšẽpęs, nenūsiskutęs Lkv. Gyvaplaukiais apaugęs, visas apšẽpęs Skrb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažas — 1 mãžas, à adj. (4) 1. SD141, R, K kuris nedidelio ūgio, aukščio, nedidelių matmenų: Atėjo mãžas žmogelis Rm. Pasistatė mãžą namelį Prn. Uogos dar mãžos kaip žirneliai Jnš. Mãžas kaip pipiras Rs. Mažas kai pupa J.Jabl. Mažas kaip nagas Sim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvažiuoti — K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; Q3, SD210, Sut, N, L, LL157 1. intr. važiuojant nutolti: Jis įsėdo į savo ratus ir nuvažiãvo NdŽ. Aš nuvažia[va]u, o jy atvažiav[o] (prasilenkėme) Nč. Kur nuvažiãv[o], kas nuvažiãv[o] – nežinau Rod. Be rato (nukrito vežimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • toks — toks, ià ( ì Krtn) pron. demons. (3) DŽ, NdŽ, toks, ia ( i) (1) NdŽ, Kbr, tõks, ià ( ì) (4) K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Slm, Kp; H, R, MŽ, Sut, LL251, RtŽ, L, M, toksaĩ DP9, K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DūnŽ, toksai; PK171, SD330,367, SD1180, R, MŽ, Sut, N …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tykus — tykùs, ì (sl.) adj. (4) K, DŽ, NdŽ, KŽ, tỹkus (4) DrskŽ, Prng, Švnč; N, L 1. ramus, tylus, nevėjuotas (apie orą ir paros metą): Tykùs oras, tik dobilam sėt Igl. Ka tykùs oras, nėko (neskauda), o priš oro atmainą skausta Yl. Kai šitokioj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkristi — įkrìsti intr. 1. K krintant patekti į ką: Krislas į akį įkrito J. Kepurė įkrìto vandenin Š. Lapė netyčiomis įkrito į šulinį S.Dauk. Man septynios stirnenos medaus į vandenį įkrito ir pasileido J.Jabl. Įkrito mano ašara į vyną V.Kudir. Nu to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šokti — šokti, a ( sta Š, Pg, Mžš, Pnm, Aln, Dg), o K, Š I. atlikti tam tikrą staigų veiksmą. 1. intr. H, R, MŽ, N, M, L, LL226, DŽ, Vvr, Tl, Dr, Klk, Bsg, Krs, Kkl, Ss, Eiš, Mlk daryti šuolį: Per upelį šokte šoko R176. Jo čia per griovį šokta J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskurti — apskùrti vksm. Júostoje bùvo nufilmúotas suvar̃gęs, apskùręs žmogẽlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”